ពានរង្វាន់ចំនួន​ ៩​ ​​សម្រាប់ ៩ វិញ្ញាសា នៃកម្មវិធី Property Awards 2022​ ត្រូវបានក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍន៍...