វិបត្តិនៃការផ្លាស់​ប្តូរ​អាកាស​ធាតុ​ តំបន់​អាស៊ី​-ប៉ា​ស៊ីហ្វិក​​ប្រឈម​នឹង​ជំ​ងឺដែលឆ្លង​តាម​សត្វមូស