ធនាគារ ស្ថាបនា ប្រារព្ធពិធីប្រគល់ប្រាក់រង្វាន់ទឹកប្រាក់រហូតដល់ ១០លានរៀល ជូនដៃគូអាជីវកម្មឆ្នើមរបស់ខ្...