៥ សមិទ្ធផលធំ​ពីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មលើវិស័យ E-commerce នៅកម្ពុជា ត្រូវបានបង្ហាញក្នុងពិធីសម្ពោធ «របាយការណ...