ប្រសើរណាស់! នារីវ័យក្មេងស្រស់ស្អាត ជាកូនខ្មែរកាត់៣សាសន៍ បង្កើត App ផ្ទេរប្រាក់ពីអឺរ៉ុបមកខ្មែរជួយសម្រ...