ការទទួលស្គាល់ស្របច្បាប់! ស្រាស្ពីរីត KAHLUA នាំចូលផ្ដាច់មុខដោយក្រុមហ៊ុន ភើណូដ រីខាដ (ខេមបូជ)