ពិព័រណ៍ THAIFEX – Anuga Asia 2022 នឹងរៀបចំស្វាគមន៍ភ្ញៀវ ដើម្បីទស្សនាការផ្លាស់ប្តូរម្ហូបអាហារ និងភេសជ...